Міжнародний форум з енергетики для сталого розвитку: зупинка 9-та, Київ

Допоки реформи вітчизняної енергетики втрачають дорогоцінний темп, спотикаючись о дріб’язкові питання розміру тарифів та ефективності субсидій, міжнародне співтовариство активно залучає Україну до магістральних процесів глобальної кооперації на енергетичному ринку.

Саме цій важливій проблематиці присвячений черговий, 9-тий Міжнародний форум з енергетики для сталого розвитку, котрий відбувся в Києві 12-15 листопада. Україна стала місцем проведення форуму не випадково, як країна, що намагається активно долучитися до зусиль світової спільноти у досягненні Цілей сталого розвитку ООН.

Поняття «енергетика для сталого розвитку» сьогодні не має чіткої дефініції, оскільки його зміст багато у чому залежить від національних особливостей країн, котрі йдуть до виконання Цілей власними шляхами. Але узагальнено, робота в рамках зазначеної платформи поділяється на три основні етапи: зменшення екологічного впливу на органічну енергію (зменшення частки викопного палива в структурі енергетичного балансу); управління сталими ресурсами (розробка загальноприйнятної методології управління ресурсами); трансформаційна зміна енергетичної системи (розвиток альтернативної енергетики, нових ринків та інновацій).

За словами Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, «щорічні міжнародні форуми з енергетики в інтересах сталого розвитку, які організовуються під егідою ООН, є вагомим внеском у глобальний діалог із питань диверсифікації напрямків постачання енергоресурсів, обміну інноваційним досвідом, захисту критичної енергетичної інфраструктури, впровадження новітніх технологій, підвищення енергоефективності та зменшення згубного впливу на довкілля».

Українські пріоритети та досягнення в цій сфері предметно окреслив Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик: «затвердження Енергетичної стратегії України до 2035 року стало поштовхом до активізації реформ, формування повноцінних ринків газу та електроенергії. Ми практично завершили формування законодавчої бази в енергетиці, що є основою захищеності та довіри інвесторів, реалізації можливостей в енергетичному секторі України. Одним із викликів сьогодення є питання енергетичної безпеки. У цьому напрямку ми вживаємо заходи з метою диверсифікації постачання енергоресурсів, зменшення залежності в питаннях постачання ядерного палива. Успішним кроком стало будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Інвестори, які вже прийшли на український ринок, повною мірою відчувають зміни, які вже відбулись в Україні і активно тривають. Ми відкриті до співпраці і працюємо над створенням комфортних умов для ведення бізнесу».

Як зазначала Виконавчий секретар Європейської Економічної Комісії ООН Ольга Алгаєрова, особливу увагу цьогорічного форуму було приділено стійкості енергетичної інфраструктури та зв'язкових областей у контексті кругової економіки для підвищення ефективності використання ресурсів. Розглядалися руйнівні чинники, які уповільнюють процес змін, і можливість їх використання для формування енергії для сталого розвитку. Форум був покликаний узгодити збалансований набір варіантів для конкретних і ефективних дій країн в короткостроковій та довгостроковій перспективах, та інформувати ключові політичні чинники про колективне розуміння енергії для сталого розвитку.

Учасники форуму могли переконатися, що стратегічні плани української влади щодо реформування енергетичного сектору вирізняються інноваційними підходами та масштабністю задумів. Український ринок характеризується високою ціновою еластичністю, що дозволяє втілювати серед місцевих споживачів передові ринкові моделі, спрямовані на швидку та ефективну генерацію прибутків. Лишається лише вирішити питання щодо більш ефективного розподілу частини цих прибутків на користь досягнення стратегічних Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року.

В контексті суміщення приємного з корисним саме в дні проведення форуму Україну з робочим візитом відвідав Міністр енергетики США Рік Перрі. На Трипільській ТЕС він на власні очі переконався у тому, що вугілля з Пенсильванії вже гріє домівки і серця українських громадян.

З метою конкретизації напрямів двосторонньої енергетичної співпраці, США підтримують низку ініціатив України, спрямованих на підвищення прозорості енергетичного ринку, зокрема, щодо розділення НАК «Нафтогаз України». Як відомо, що останній рік став надзвичайно прибутковим для «Нафтогазу». На додаток до цього, компанія додатково залучила запозичення на зовнішніх кредитних ринках для розвитку своєї діяльності. Тим самим закладаються підвалини для можливої ефективної самоліквідації «Нафтогазу», як юридичної особи, в інтересах усієї національної економіки та іноземних інвесторів.

«Ми хотіли б підтримати зусилля «Нафтогазу» з розділення видобутку і розподілу газу, лібералізації ринку електроенергії та підвищення прозорості роботи в цій галузі», - зазначив Рік Перрі у ході зустрічі з Володимиром Гройсманом.

Очевидно, що саме лібералізація ринку електроенергії покликана буде частково компенсувати тимчасовий дисбаланс платежів, що виникає внаслідок такого необхідного та своєчасного процесу приведення до європейських стандартів внутрішнього газового ринку України.

Американські партнери, водночас, розуміють не лише згадані проблеми, але й рішуче відстоюють інтереси України, як країни-транзитера енергоносіїв. «США дуже чітко продовжують висловлювати свою незгоду з будівництвом «Північного потоку-2» і «Турецькому потоку». І причини дуже зрозумілі: громадяни України та Європи не повинні стати заручниками постачання енергоресурсів з одного джерела", - підкреслив американський міністр.

У ході зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні та Бізнес-ради США-Україна Міністр енергетики США Рік Перрі підтвердив зацікавленість багатьох американських компаній у тому, щоб «прийти сюди і поспілкуватися з українським урядом з питання геологічної розвідки, прокладки планованих трубопроводів, інфраструктурного потенціалу, який дає багатьом громадянам України роботу і поліпшення якості їхнього життя».

Американський урядовець також розщедрився на адресу України нетривіальним, на його думку, компліментом: «Ви можете не тільки бути основним постачальником в плані завозу скрапленого газу через Польщу, а потім звідти забезпечувати Європу. Потенціал розвідки і видобутку в Україні такий - і це свого роду моя заява: Україна може стати Техасом в Європі».

Напевно, в цей момент окремі українські учасники зустрічі з потаємною надією згадали вислів з класичної голлівудської кінострічки «Чудова сімка» про те, що «банки в Техасі можуть грабувати лише техасці». Інші, можливо, замислилися над необхідністю вчасного згортання своєї підприємницької активності в Україні, допоки «кольт» остаточно не зробив всіх мешканців «європейського Техасу» рівними.

Проте всі ті, хто ще остаточно не втратив почуття гумору в непростій буденності вітчизняної економіки, зрозуміли, що альтернативи конструктивній та взаємовигідній співпраці зі США в сфері енергетики для України сьогодні не існує. Тим більше, офіційний девіз штату Техас є лаконічним та універсальним: «Friendship»!

International Energy Forum for Sustainable Development: Nov. 9, 2018, Kyiv

While the domestic energy reforms lose their precious pace, stumbling over petty questions like the size of tariffs or the effectiveness of subsidies, the international community is actively involving Ukraine in all major processes of global cooperation in the energy market.

It is this important issue that is dedicated to the next, 9th International Energy Forum for Sustainable Development, which took place in Kyiv on November 12-15. Ukraine has become a venue for the forum not by chance, but as a country striving to actively participate in the efforts taken by the world community in achieving the United Nations Sustainable Development Goals.

The notion of "energy for sustainable development" does not have a clear definition today, since its content largely depends on the national characteristics of the countries planning to fulfill the Goals in their own ways. But in general, the work within this platform is divided into three main stages: reduction of environmental impact on organic energy (reduction of the fossil fuel in the energy balance structure ); management of sustainable resources (development of a common methodology of resource management); transformational change of the energy system (development of alternative energy, new markets and innovations).

According to Volodymyr Groisman, the Prime Minister of Ukraine, the annual international energy forum for sustainable development organized under the UN auspices makes a significant contribution to global dialogue on diversification of energy supplies, the exchange of innovative experiences, protection of critical energy infrastructure, introduction of the latest technologies, energy efficiency and reduction of harmful effects on the environment.

Igor Nasalyk, Minister for Energy and Coal Industry, has outlined Ukraine's priorities and achievements in this area. The approval of the ‘Energy Strategy of Ukraine by the year 2035’ is expected to bring impetus to intensification of reforms, the formation of fully-fledged gas and electricity markets. In fact, the formation of legal framework in energy sector has actually been completed while laying the basis for building security and investor confidence in taking full advantages of Ukraine’s energy sector . One of the main challenges facing Ukraine today is the issue of energy security. In this regard, Ukraine takes measures to diversify energy supplies, reduce dependence on nuclear fuel supply. As a successful step in this direction was the construction of a centralized storage facility for spent nuclear fuel. Investors who have already come to the Ukrainian market are fully aware of the changes that have already taken place and those ongoing . Ukraine is open to cooperation and keeps on working on creating a business-friendly environment.

Olga Algaev, the Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Europe, noted that special attention of this year's forum was focused on the stability of the energy infrastructure and related areas in the context of the circular economy in order to increase the efficiency of the use of resources. Considered the destructive factors that slow down the process of change, and the possibility of their use to generate energy for sustainable development. The Forum was called upon to coordinate a balanced set of options for concrete and effective actions of countries in the short and long term, and to inform key political factors about the collective understanding of energy for sustainable development.

Participants of the forum, successfully organized with the participation of the production partner Euromedia, could make sure that the strategic plans of the Ukrainian authorities for reforming the energy sector are distinguished by innovative approaches and scope of plans. The Ukrainian market is characterized by high price elasticity, which allows the implementation of advanced market models among local consumers aimed at the rapid and effective generation of profits. One can only resolve the issue of more efficient sharing of these profits in favor of achieving the UN Strategic Sustainable Development Goals by 2030.

In the context of combining the pleasurable and useful in the days of the forum, Ukraine was visited by the Minister of Energy of the United States Rick Perry with a working visit. At Trypillya TPP, he saw with certainty that coal from Pennsylvania already warmed the homes and hearts of Ukrainian citizens.

In order to specify the areas of bilateral energy cooperation, the USA supports a number of initiatives of Ukraine aimed at increasing the transparency of the energy market, in particular, regarding the separation of Naftogaz of Ukraine. As you know, the last year has become extremely profitable for Naftogaz. In addition, the company further attracted borrowing on external credit markets to develop its operations. Thus, the foundations for the possible effective self-liquidation of Naftogaz, as a legal entity, are in the interests of the national economy and foreign investors.

"We would like to support Naftogaz's efforts to separate production and distribution of gas, liberalize the electricity market and increase transparency in this field," said Rick Perry during a meeting with Volodymyr Groysman.

Obviously, it is the liberalization of the electricity market that is intended to partially offset the temporary imbalance of payments that arises as a result of such a necessary and timely process of bringing to European standards the domestic gas market of Ukraine.

At the same time, American partners understand not only the above-mentioned problems, but also strongly defend the interests of Ukraine as a transit country of energy resources. "The United States very clearly continues to express its disagreement with the construction of the North Stream-2 and the Turkish Stream. And the reasons are very clear: citizens of Ukraine and Europe should not become hostages of supplying energy from one source, "the US minister stressed.

During a meeting with representatives of the American Chamber of Commerce in Ukraine and the US-Ukraine Business Council, US Secretary of Energy Rick Perry confirmed the interest of many American companies in "coming here and talking to the Ukrainian government on geological exploration, laying of planned pipelines, infrastructure capacity , which gives many citizens of Ukraine the work and improvement of their quality of life ".

An American official also cursed Ukraine's address to a non-trivial, in his opinion, compliment: "You can not only be the main supplier in terms of liquefied gas through Poland, and then from there to provide Europe. The potential of exploration and extraction in Ukraine is such - and this is kind of my statement: Ukraine can become Texas in Europe."

Probably, at this moment, some Ukrainian participants of the meeting with a secret hope reminisced the statements from the classical Hollywood movie "Miracle Seven" that "Texas can only rob Texas." Others may have thought about the need for the timely closure of their entrepreneurial activity in Ukraine until the "colt" finally made all the residents of "European Texas" equal.

However, all those who have not yet completely lost their sense of humor in the uneasy routine of the domestic economy, realized that there are no alternatives to constructive and mutually beneficial cooperation with the US in the field of energy for Ukraine today. Moreover, the official motto of Texas is laconic and versatile: "Friendship"!